Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY PRINTLANDER

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem printlander.pl prowadzony jest przez firma Cobralex ul. Bernardyńska 12; 20-109 Lublin (dalej: Cobralex)

SŁOWNICZEK:

Magazyn – miejsce w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 

Cobralex – Firma Cobralex ul. Bernardyńska 12; 20-109 Lublin

Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową printlander.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolnośc do czynności prawnych. dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Sklep – miejsce w serwisie założone przez Użytkownika w ramach platformy PrintLander.pl, służące do sprzedaży Asortymentu z wykorzystaniem wzorów graficznych i słowno-graficznych zamieszczonych na platformie przez Użytkownika,

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Cobralex podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. 

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 

BOK –  biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego oraz przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego i pod adresem sklep@printlander.pl

Prowizja – fundusze zgromadzone przez użytkownika w ramach platformy zaprojektuj-koszulke.pl, naliczane w zamian za czynności określone w regulaminie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy PrintLander, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Do korzystania z platformy, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu MS Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient i użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z platformy zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Klient i użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie platformy PrintLander do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. nie związanej z obszarem działań platformy.
 5. Cobralex nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta lub Użytkownika.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego tPay.com. Przedmiotowe usługi świadczy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437. Drugim operatorem płatności jest PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

§ 2 REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji na platformie (założenia konta Klienta lub Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, kształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja na platformie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. 
 3. Po zarejestrowaniu się każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 4. W celu usunięcia konta z platformy należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem BOK z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego na platformie.  

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi. 
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – nie merytoryczne lub nie na temat wpisy lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – wpisy, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału: 
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Cobralex. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Cobralex na pierwsze wezwanie Cobralex. 
 5. Cobralex uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 
 6. Cobralex uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. 
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Cobralex nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.  
 8. Cobralex, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem BOK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Cobralex niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: 
  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta; 

§ 4 INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego: 
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Cobralex zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§ 5 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
  1. a) zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  4. d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
  5. e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  6. f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  7. g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem);
  2. do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Punktu Odbioru ­ – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru
 4. Cobralex uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy kupna zamówionego produktu. 
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Cobralex o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.  
 8. Cobralex zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru.
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Cobralex nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Cobralex poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Cobralex może zaproponować Klientowi:  
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Cobralex będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Cobralex będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 
 11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Cobralex), Cobralex dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu. 
 12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Cobralex), Cobralex może anulować zamówienie w całości. 
 13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Cobralex zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu. 
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Cobralex nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę statusu zamówienia jako oczekującego na wysłanie przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Klient zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru) lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w BOK.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego lub kontaktując się z BOK.
 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do BOK. 

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:  
  1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;
  2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 
 2. Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.  
 4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.  
 5. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno: z przelewu bankowego lub karty płatniczej. Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia.
 6. Tylko zalogowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym.  
 7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

§ 8 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Cobralex może zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.  
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 
 4. Cobralex nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta  nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 9 WARUNKI REKLAMACJI

 1. Cobralex jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Cobralex odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi
 2. Cobralex w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Cobralex i opisem reklamacji.
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres sklepu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 5. W przypadku, gdy produkt  odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać właśnie w tym Punkcie Odbioru.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Cobralex niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, lub obniżenia ceny Cobralex zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Cobralex z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 10 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:  
  1. kontaktując się z BOK; 
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego. 
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):  
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 5. W takim przypadku Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Cobralex zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowania.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:  
  1. w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;
  2. po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu lub – w przypadku produktów odebranych w Punkcie Odbioru – zwrócić je w Punkcie Odbioru. 
 8. Cobralex nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 9. Zwrotom nie podlegają produkty na których został nadrukowany spersonalizowany przez Klienta wzór np. w sytuacji gdy wzór zostanie stworzony przy pomocy dostępnego na stronie printlander.pl generatora lub gdy wzór nadruku zostanie dostarczony w inny sposób.

§ 11 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Cobralex dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry; 
  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Cobralex może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Cobralex dokona zwrotu pieniędzy na: 
  1. rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
   1. z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
   2. przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
 4. Cobralex nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Cobralex nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  
 5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie: 
  1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Punkcie Odbioru; 
  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3.
 6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Cobralex zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

§ 12 PROMOCJE

 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:  
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;
  3. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boksie promocyjnym.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.  
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.  
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.  
 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.  
 6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Cobralex poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 10 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 


§ 13 DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Cobralex danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Cobralex danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Cobralex przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz rezerwacji, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie w BOK.
 5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

§ 14 NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.  
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w swoim profilu lub za pośrednictwem BOK.

§ 15 RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Platforma PrintLander świadczy następujące usługi:

 1. Uruchomienie i utrzymanie Sklepów przez Użytkowników Platformy,
 2. Zamieszczanie przez Użytkownika wzorów graficznych i słowno-graficznych, które zostają umieszczone w bazie danych platformy i które następnie są oferowane do sprzedaży na stronie profilu Użytkownika oraz w ramach głównego serwisu PrintLander,
 3. Zawieranie przez Użytkownika umów sprzedaży produktów dostępnych w Sklepach własnych i Sklepach innych użytkowników,
 4. Korzystanie z dodatkowych aplikacji udostępnionych w ramach serwisu PrintLander.
 5. Na zasadach określonych w par. 20 Użytkownik uruchamiający własny Sklep uczestniczy w zyskach ze sprzedaży produktów dostępnych w założonym przez niego Sklepie.

§ 16 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przystąpienie do korzystania z Platformy także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Platformę jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.
 5. Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem https://www.printlander.pl/pl/logowanie?create_account=1
 6. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 8. przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
 9. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
 10. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 11. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 12. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.
 13. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 15. Cobralex może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:
 16. Użytkownik, w przypadku zmiany swoich danych, nie dokonał ich aktualizacji w Platformie,
 17. Użytkownik zamieszcza na Platformie treści bezprawne,
 18. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 19. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Platformy,
 20. Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.
 21. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 22. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

§ 17 ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

Zakazane jest umieszczanie na platformie przez Użytkownika lub Klienta bezprawnych treści, w szczególności:

 1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 2. naruszających prawa osób trzecich,
 3. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej, pornograficznej
 4. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 5. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
 6. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,
 7. wzorów do których nie mają praw autorskich lub odpowiednich zezwoleń, które to umożliwią a które Użytkownik może niezwłocznie przedstawić na każde żądanie Cobralex.

§ 18 SKLEPY UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy Użytkownik może założyć swój własny sklep internetowy na platformie. Jego założenie polega na nadaniu mu przez Użytkownika unikalnej nazwy będącej jednocześnie jego adresem internetowym w postaci nazwa-sklepu.printlander.pl
 2. Założony sklep internetowy ma automatycznie ustawiony status sklepu publicznego.
 3. Użytkownik może swój sklep spersonalizować poprzez dodanie własnego logo i bannera graficznego
 4. Użytkownik może dodawać strony opisowe, na których może zaprezentować swój sklep, a także własną osobę/firmę. Treści nie mogą w żaden sposób naruszać postanowień regulaminu i prawa powszechnego, nie mogą też reklamować jakichkolwiek innych usług lub produktów nie będących w ofercie Użytkownika na stronach platformy PrintLander
 5. Aby dodać produkt do asortymentu sklepu Użytkownik musi z poziomu swojego konta (po zalogowaniu się) przejść do sekcji zarządzania sklepem > wzorami i dodać plik graficzny do którego sprzedaży ma prawo. Następnie użytkownik decyduje na jakich nośnikach (produktach) wzór ma zostać naniesiony określając jego dokładne położenie i inne parametry w tym poziom marży, którą dodaje wedle własnego uznania do ceny bazowej produktu. Cobralex nie ingeruje w poziom ustalanej przez Użytkownika marży. Marże ustalane przez Użytkownika zawierają podatek od towarów i usług (VAT)
 6. Każdy dodany wzór lub produkt musi zostać zatwierdzony przez moderatorów. Dopiero wówczas utworzone w ramach danego wzoru produkty pokażą się publicznie w sklepie. Moderatorzy mogą w każdej chwili zdecydować o odrzuceniu produktu z platformy. Decyzja moderatorów jest ostateczna i nie podlega dyskusji. Użytkownik może poprawić wzór i przesłać go ponownie w panelu zarządzania sklepem.
 7. Powodem odrzucenia wzoru i jego produktów może być:
  – niska jakość estetyczna i/lub merytoryczna pracy graficznej
  – wzór graficzny tak opracowany lub umieszczony na bazowym produkcie, że jego poprawny wydruk nie będzie technicznie możliwy.
  – wzór naruszać będzie inne postanowienia regulaminu, np. naruszał prawa autorskie osób trzecich, obrażał innych, godził w ich uczucia czy dobre obyczaje.
 8. Jeśli od momentu założenia sklepu przez 30 dni nie zostanie na nim wystawiony żaden produkt taki sklep może zostać po tym czasie usunięty.
 9. Cobralex może usunąć sklep użytkownika naruszający postanowienia § 17 regulaminu.

§ 19 PRODUKTY

 1. Zamówienia są realizowane na produktach różnych firm w tym także na produktach własnych Cobralex. Dobór producentów i oferowanego asortymentu zależy od Cobralex.
 2. Cobralex zobowiązuje się dobierać produkty, na zasadzie należytej staranności, według jak najlepszej możliwej jakości i wiedzy. Cobralex zastrzega sobie prawo do zmiany producentów, a także produktów z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji zaprzestania produkcji przez dotychczasowych producentów lub niemożliwość uzyskania od nich zamówionych produktów z powodów niezależnych od Cobralex. W takiej sytuacji Cobralex zawiadamia Użytkowników poprzez informację na Platformie.
 3. Finalny produkt (produkt z naniesionym nadrukiem wzoru) może różnić się od poglądowego prezentowanego na stronach Platformy, zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty produktów prezentowanych na Platformie są tylko poglądowe i Cobralex nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Cobralex dochowa należytej staranności, by gotowe produkty możliwie najwierniej odwzorowywały produkty poglądowe.
 4. Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków, a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Cobralex dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony produkt.

§ 20 WYNAGRODZENIE ZA UDZIELENIE LICENCJI

 1. Każda sprzedaż produktów w Sklepie Użytkownika powoduje naliczenie na jego rzecz punktów, których liczbę dla każdego produktu Użytkownik może modyfikować. Ilość uzyskanych punktów uzależniona jest od wielkości sprzedaży. Jeden punkt jest równy jednej złotówce.
 2. Użytkownik za przyznane punkty może nabywać produkty oferowane przez innych Użytkowników Platformy w ich Sklepach. Użytkownicy są zobowiązani honorować punkty przyznane innym użytkownikom.
 3. Dozwolone jest nieodpłatne oferowanie punktów w innych serwisach internetowych w ramach konkursów organizowanych przez Użytkownika.
 4. Po przekroczeniu w danym miesiącu liczby 200 punktów Użytkownik uzyskuje prawo do wypłaty honorarium za przeniesienie na rzecz Cobralex prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na produktach oferowanych przez niego na platformie PrintLander (udzielenie licencji) Jeżeli w danym miesiącu Użytkownik nie zdołał zebrać więcej niż 200 punktów, zebrane punkty przechodzą na następny miesiąc.
 5. Warunkiem wypłaty honorarium za udzielenie licencji jest łączne spełnienie następujących warunków:
  – poprawne wypełnienie danych do wypłaty w zakładce w panelu zarządzania swoim profilem sprzedawcy,
  – złożenie w systemie informatycznym platformy lub za pośrednictwem wiadomości email oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Usługodawcy praw do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym,
  – prawidłowe wystawienie przez Użytkownika faktury oraz dostarczenie jej na adres pocztowy Cobralex,
  – złożenie przez Użytkownika mailowej dyspozycji wypłaty honorarium na adres druk@printlander.pl
 6. Termin wypłaty pierwszego honorarium wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 7. Honorarium jest wyrażone w kwocie BRUTTO. W przypadku Użytkowników nie będących czynnymi płatnikami VAT, faktura powinna zostać wystawiona na kwotę NETTO.
 8. Honorarium będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika na fakturze,
 9. W razie powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do zasadności wypłaty honorarium, może wstrzymać się z jej realizacją i wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie poczytuje się za cofnięcie przez Użytkownika żądania wypłaty honorarium.

§ 21 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik poprzez zamieszczenie na platformie produktu z umieszczonym na nim wzorem graficznym lub słowno-graficznym, oświadcza, że:

 • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub graficzno-słownych, które zamieścił na platformie PrintLander lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji,
 • wzory graficzne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego na platformie stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przez niego na platformie nie naruszają praw osób trzecich.
 • Użytkownik poprzez zamieszczenie na platformie produktu z umieszczonym na nim wzorem graficznym i słowno-graficznym udziela Spółce niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w sklepie internetowym printlander.pl na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Licencja, o której mowa powyżej zostaje udzielona na czas nieograniczony i wygasa z chwilą usunięcia konta użytkownika na platformie printlander.pl. Zasady naliczania i wypłaty honorarium za udzielenie przez Użytkownika licencji na rzecz Usługodawcy, regulują postanowienia § 20 niniejszego regulaminu. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych PrintLander, w tym do logo “PL – printlander”, a także od układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w na platformie, przysługują Spółce. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Spółce za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Cobralex. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Użytkownika oświadczenia o którym mowa w niniejszym paragrafie niezgodnego z prawdą.

§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Cobralex dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Cobralex nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.  
 3. Cobralex nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Cobralex rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Cobralex,
 10. Cobralex zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.